સ્વપરિચય

1934-4x6-1

 

નામ : સુરેશભાઈ ચીમનલાલ ત્રિવેદી 

વતન : વાવ, જી. બનાસકાંઠા

રહેઠાણ : ૨૧, ત્રિશલા રેસિડેન્સી, સોલા સિવિલ સામે, એસ જી હાઈવે, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૬૧ 

સંપર્ક : ઈ મેલ – sctwav@gmail.com

          : મો.નં. : ૯૪૦૯૧૪૩૨૮૯                     

જન્મ વર્ષ :  ૧૯૫૩

શૈક્ષિણક લાયકાત: એમ.એસ.સી.,  એલ.એલ.બી.,  સી.એ.આઈ.આઈ.બી.

પ્રાથમિક શિક્ષણ :

વર્ષ ૧૯૫૮-૫૯ થી ૧૯૬૪-૧૯૬૫ : ધો. ૧ થી ૭ : સરકારી નિશાળ, માડકા, જી. બનાસકાંઠા

હાઇસ્કુલ શિક્ષણ :

વર્ષ ૧૯૬૫-૬૬ થી ૧૯૬૭-૧૯૬૮: ધો. ૮ થી ૧૦ : શ્રી વિનય મંદિર, વાવ,  જી. બનાસકાંઠા

વર્ષ ૧૯૬૮ -૧૯૬૯ : ધો. ૧૧  : શ્રી વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિર, પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા

કોલેજ શિક્ષણ :  

વર્ષ ૧૯૬૯-૭૦ થી ૧૯૭૨ -૧૯૭૩ : બી એસ સી (જીઓલોજી -કેમેસ્ટ્રી ) : એમ જી સાયન્સ ઇન્સ્ટીટયુટ, અમદાવાદ

વર્ષ ૧૯૭૩-૭૪ થી ૧૯૭૪ -૧૯૭૫ : એમ એસ સી (જીઓલોજી ) : એમ જી સાયન્સ ઇન્સ્ટીટયુટ, અમદાવાદ

વર્ષ ૧૯૭૫-૭૬ થી ૧૯૭૬-૧૯૭૭  : એલ એલ બી : નવ ગુજરાત લોં કોલેજ , અમદાવાદ

જોબ : વર્ષ ૧૯૭૫  -૨૦૧૩ : સીનીયર મેનેજર, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા : અમદાવાદ, તળાજા, કલોલ, સુરત

હાલ  : નિવૃત્તિની મજા માણવાનું ચાલુ છે.

શોખ  : વાંચન, લેખન, પ્રવાસ, ફોટોગ્રાફી, ચિત્રકામ, સંગીત, ક્લાસિક ફિલ્મો માણવી, સામાજીક સેવાકાર્ય, બ્લોગીંગ, યોગાભ્યાસ, 

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s